هدف

يادآوري و خلاصه قواعد سال اول و دوم راهنمايي مي باشد.

 

کلمات عربي سه قسم هستند:

۱ – اسم

۲ – فعل

۳ – حرف

 

 

الف ) تقسيمات اسم:

۱ – مذکر حقيقي ( رَجُل )، مذکر مجازي ( کتاب )، مؤنث حقيقي (اِمرأة)

۲ – علامت هاي مؤنث

ة = فاطمة – حديقة

ي = کبري – دنيا

اء = زهراء – صحراء

۳ – مفرد = صادق – صديق – صادقه – صديقه

۴ – مثني = (انِ – يْنِ) ¬ صادقانِ – صادقتانِ – صادقَينِ – صادقَتينِ

۵ – جمع = سالم – مکسر

 

الف – جمع سالم :

مذکر (ونَ – ينَ) = صادقونَ – صادقينَ

مؤنث (ات) = صادقات

ب – جمع مکسر :

صديق = أصدقاء

مَدْرسَه = مدارس

 

 

ب ) تقسيمات فعل:

۱- ماضي         ۲ – مضارع

 

۱ – ماضي:

- بيشتر صيغه هاي فعل ماضي از يک ريشه سه حرفي ساخته مي شوند.

- با اضافه کردن علامتهاي گوناگون (ضماير) به آخر اين ريشه، صيغه هاي مختلف ساخته مي شود.

براي بيشتر اين صيغه ها، علامت ها و يا ضميرهاي متصل وجود دارد.

 

 

علامتهاي فعل ماضي

 

۱ - مفرد

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

_____

تْ

تَ

تِ

تُ

 

 

 ۲ – مثني

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

ا

تا

تُما

تُما

نا

 

 

۳ – جمع

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

وا

نَ

تُم

تُنَّ

نا

 

 

۲ – مضارع:

۱ – تعدادي از فعلهاي مضارع با «ي» شروع مي شوند.

۲ – همه صيغه هاي مخاطب با حرف «ت» شروع مي شوند.

۳ – دو صيغه از صيغه هاي فعل مضارع با «أ» و «ن» شروع مي شوند و در آخر آنها نيازي به ضمير نيست.

علامت مضارع ي،ت،أ،ن + ريشه ي فعل + علامت صيغه ها ان، ون،ين، ن Ü فعل مضارع.

 

 

ترجمه درس اول قصر شيشه اي

- براي سليمان (ع) لشگر نيرومندي از انسان و پرنده و حيوان بود.

- روزي از روزها

- سليمان براي پرس و جو کردن لشگرش خارج شد ... پس با دقت نگاه کرد و پرسيد:

- هد هد کجاست ؟

- پرندگان: سروَر ما ! ... اکنون براي کاري رفت.

- سليمان (ع) از غيبت هد هد خشمگين شد.

- پس از ساعتها هد هد بازگشت.

- سليمان: اي هدهد کجا رفتي؟

- هدهد: اي سرور من! چيز عجيبي کشف کردم!

- چه کشف کردي؟

- زني را يافتم که در مملکت سبا فرمانروايي مي کند و لشگر نيرومند و بزرگي دارد و مردم در آن، خورشيد را مي پرستند و براي غير خدا سجده مي کنند.

- عجيب است ... آيا راست مي گويي؟

- بله ... بله ... سرور من.

- پس سليمان (ع) نامه اي براي ملکه «سبا » نوشت:

- ملکه: اين نامه ايست که مي خواهد دينمان را ترک کنيم.

- وزيران، ما نيرومند هستيم و ترسي بر ما نيست.

- ملکه: نه ... نه ... من به سوي او مي روم.

- همانا پادشاهان چون به شهري در آيند در آنجا فساد ايجاد مي کنند.

- سليمان: اي جماعت! من از شما تخت ملکه سبا را قبل از رسيدنش مي خواهم! سپس سليمان (ع) دستور ساختن قصري شيشه اي را بر روي آبهاي دريا دارد.

- ملکه در قصر شيشه اي:

- عجيب است ... اين تخت من است ... !

- اين آب است ... اين درياست ...!

- من اکنون غرق مي شوم ...!

- سليمان: نه ... نه ... اين شيشه است. آب نيست ... !!

- ملکه: اين معجزه است.

- پس به آسمان نگاه کرد و گفت:

- پروردگارا ! به درستي که من به خودم ظلم کردم. همراه سليمان به خداوند که پروردگار جهانيان است تسليم شدم.

 

 

کلمات جديد

إذا = زماني که، هنگامي که

أسلَمْتُ = تسليم شدم

و أسلمت مع ... = همراه سليمان در برابر خدا، پروردگار جهانيان تسليم شدم.

أغسدوا = فاسد کردند، فساد ايجاد کردند.

إنّ الملوک ... = پادشاهان چون به شهري در آيند در آن جا فساد ايجاد مي کنند.

أقوياء = ج قويّ : نيرومند

تَحْکُم = حکومت مي کند

تَفَقُّد = پرس و جو کردن، جويا

زجاج = شيشه

عَرْش = عرش، تخت

غَضِب = عصباني شد، خشمگين شد

غياب = غائب بودن، حاضر نبودن

کتاب = نوشته، نامه

کشفتُ = کشف کردم، پي بردم

مَلَکا = بزرگان

ملوک = ج مَلِک: پادشاه

مياه = ج ماء: آب

وصول = رسيدن

يعبدون = پرستش مي کنند

 

 

تمرين هاي درس اول

1- با توجه به متن درس پاسخ صحيح را با علامت مشخص کنيد:

الف ) هل فَهِمَ سليمانُ (ع) لغةَ الهُدهُدِ ؟

۱ – نعم                               ۲ – لا 

ب) الي اين ذَهَبَ الهُدهُد ؟

۱ – ذَهَبَ الي مملکة سَبَا           ۲ – ذَهَبَ إلي الغابَةِ

ج ) ماذا طَلَبَ سليمانُ (ع)

۱ – طَلَب الهُدهُد                    ۲ – ذَهَبَ إلي الغابةِ

د ) کيف کانت مملکةُ سَباً ؟

۱ – کانت قوية                      ۲ – کانت صيغةِ

 

2 - کلمات درست را در مقابل معني آنها بگذاريد.

الف ) يافتم ×                             ۱- ساُلنا

ب ) پرسيديم                              ۲- ترجعانِ

ج) نوشتند (جمع مذکر )                ۳ – تأمر

د ) عبادت مي کنند (مثني مذکر)       ۴ – وجدتُ

ه) دستور مي دهي (مذکر)             ۵ – کتبوا

م) خارج مي شويد (جمع مونث)       ۶ – يعبدانِ

ي) باز مي گرديد (مثناي مونث)       ۷ – تخرجنَ

 

3 - گزينه صحيح را انتخاب کنيد:

الف ) انتِ وجدتَ 

ب ) هما ينظران 

ج ) نحن، يأکلون 

د ) هم، ظهرنا  

 

4 - کلمات زير را در مکانهاي مناسب قرار دهيد:

(کَشَفْتُ – الملوک – أفسدوها – ظَلَمْتُ – غَضِبَ – أسَلمْتُ )

الف ) لَقَد .... شئياً عجيباً .

ب ) انّ ... إذا دَخلوا قَريةً .

ج ) رَبِّ إني ... نفسي و ... مَعُ سُليمان للّهِ ربِّ العالمين.

د) ... سليمان (ع) الغياب الهُدهد !

 

5 - کداميک از ترجمه هاي زير درست است ؟

الف ) يَعْبدونَ الشَّمسَ و يَسجُدونَ لِغيْرالله .

۱ – خورشيد را مي پرستند و براي غير خدا سجده مي کنند

۲ – خورشيد را عبادت مي کردند و براي غير خدا سجده کردند

ب ) أنا أسْجدُللّه ربُ العالَمينَ.

۱ – ما خداي جهانيان را مي پرستيم

۲ – من براي خداوند پروردگار جهانيان سجده مي کنم

ج ) فَرَجع موسي ألي قَومهِ .

۱ – پس موسي (ع) به سوي مردم خود باز مي گردد

۲ – پس موسي (ع) به سوي قوم خود بازگشتپاسخها:

 

درس ۱

الف

ب

ج

د

ه

م

ي

تمرين۱

۱

۱

۱

۱

 

 

 

تمرين2

۴

۱

۵

۶

۳

۷

۲

تمرين3

 

Ö

 

 

 

 

 

تمرين4

۱

۲-۳

۶-۴

5

 

 

 

تمرين5

۱

۲

۲

 

 

 

 


برچسب‌ها: پاسخ تمارین و ترجمه ی دروس1و2
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رقیه و زهرا در شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 10:55 |


Powered By
BLOGFA.COM


کـد های جاوا تغیــیر شکل موس قالب وبلاگ

') var a=new Array() a[1]='' a[2]='' var t=Math.random() * 2 var u=Math.ceil(t) document.write(a[u]) document.write('
') {blogfaCommentsScript}
{rightBlocks}
{centerTop}
{postTitle}
{postContent}{postMore}
{postComment}
{centerBottom}
(❀◕‿◕)بقــ❀ــ بقــ❀ــو (◕‿◕❀) {blogfaCommentsScript}

(❀◕‿◕)بقــ❀ــ بقــ❀ــو (◕‿◕❀)

حـ♥ـلالـ♥ـتون نمیـ♥ـکنم اگـ♥ـه بیاین هـ♥ـرهـ♥ـر بـ♥ـخنـ♥ـدین نـ♥ـظر نـ♥ـدین
{postTitle}
{postContent}{postMore}
نوشته شده توسط {postAuthor} در {postDate} {postComment} | لینک ثابت مطلب
امکانات
<-BlogCustomHtml->

لینک ها

صفحات اضافی

نویسندگان

آرشیو

موضوعات

آخرین مطالب